"Gracanica" Serbian Orthodox Church

1960 Meldrum Road ~  Windsor  Ontario 

BLOG

view:  full / summary

CHURCH MAINTENANCE - BELL TOWER AND PARKING LOT

Posted by grachanicawindsor on October 8, 2019 at 10:55 AM Comments comments (1)

Continuing with the maintenance and upkeep of our Gracanica Church, more renovations and upgrades were recently completed.

The Bell Tower restoration, in it’s second week, had a few rainy days and wind disruptions which delayed the completion until Friday. This week, repairs to the lower copper roofing will commence.

Those who attended services this weekend, saw other repairs and renovations which were completed. The parking lot was completely overhauled, repaved and new lines painted, while the grass area was cleared and gravel placed. The lamp posts and railing around the church were also painted.

Thank you to all those who gave their time, efforts and support to help with repairs around the church. We are blessed to have so many parishioners who volunteer their time working towards the betterment of our Gracanica Church and Community.


 

 

CHURCH SLAVA 2019

Posted by grachanicawindsor on September 5, 2019 at 12:25 AM Comments comments (0)

У среду 28. августа, на празник Успенија Пресвете Богородице, Његово Преосвештенство Епископ канадски г. Митрофан посетио је верни народ Виндзора поводом храмовне славе виндзорске Грачанице. Том приликом је служио свету архијерсјеку Литургију, а саслуживали су му протојереј-ставрофор Божо Бакјалић, протојереј-ставрофор Раде Обсеница, протојереј-ставрофор Џорџ Сандулеску (румунска црква;), протојереј Џон Ајуб (антиохијска црква;), протојереј Евангелос Аравантинос (грчка црква;), као и протонамесник Владимир Вранић, парохијски свештеник при виндзорској Грачаници. На велику радост домаћина и народа у Виндзору, литургијској прослави присуствовао је и господин Василије Петковић, Генерални конзул Републике Србије у Торонту.


Пред сам почетак св. Литургије, Његово Пресовештенство је рукопроизвео у чин чтеца господина Брајана Пејна, што је био дирљив и јединствен чин за многе присутне, тим пре што је ово први пут да се у Виндзору обави чин било пострижења, било рукополагања у било који свештени степен. Нада је да ће не само лепота овога чина, већ и саме свештене службе, бити за пример и будућим генерацијама са ових простора да своја интересовања усмеравају ка служби Богу кроз Његову Цркву.


Посебну радост овога величанственог дана су чинила деца која су дословце испунила олтар али и читав храм. Велики број деце и вернога народа се причестио и на достојан и најлепши начин дочекао и прославио овај велики празник.


По заамвоној молитви литијски је сачињен трократни опход око храма, а по повратку у храм Његово Преосвештенство је пререзао славски колач и освештао жито. Сваке године заједница при виндзорској Грачаници жели да истакне најпримерније верне у Цркви, а ове године је благослов призван на кумове овогодишње Славе, Јована и Зорку Брујић. Нарочита радост је у томе што је целокупна породица Брујић била присутна и узела активног учешћа у прослављању овог великог дана за наш храм и нашу заједницу. Унуке кумова славе Надиа и Илеана су дивно прочитале апостол на српском и на енглеском. По дивном обичају, кумови овог великог празника за прошлу годину Јован и Јања Урукало, као и за следећу годину Груја и Јагода Стеванов, били су присутни у храму уз овогодишње кумове Јована и Зорку Брујић. Нека Господ милостиво излије благослов на њих, јер млађим поколењима постављају диван пример љубави према богослужењу, Цркви и заједници.


По отпусту, Владика Митрофан се обратио надахнутом беседом поучавајући о величини данашњег празника, али и чудесној личности и значају Пресвете Богодорице, нарочито њене улоге као мајке у нашим животима. Уследила је затим, по први пут у храму, додела диплома завршним ученицима црквене школе при виндзорској Грачаници, уз благослов Владике Митрофана, уз поруку да је нада изузетних и веома посвећених учитеља при црквеној школи, да ће управо овај благослов данашњег дана увек имати у својим мислима и да ће гледајући диплому увек знати где су духовно стасавали и где су им духовни и верски корени. Уз дипломе ове године ђаци су добили и по један крст, благослов из Манастира Крке, које је посебно за ову прилику донела Јања Урукало током свога поклоничког путовања у старом крају.


У вечерњим сатима уприличен је традиционални славски банкет, истинска трпеза љубави, у Српском центру. На опште одушевљење, опет по први пут ове године, програм су отворили ученици којма је додељена диплома за успешно похађање и завршетак црквене школе. У својим дирљивим говорима они су истакли своја позитивна искуства која су имали у црквеној школи, што је био и својеврстан позив њиховим млађим другарима, али и родитељима да не пропусте прилику да буду део ове важне установе. Програм је достојанствено водила Тина Дукић, а овом приликом уприличена су и краћа пригодна обраћања: председника црквено-школске општине при виндзорској Грачаници господина Владимира Прибојана, овогодишњих кумова господина Јована и госпође Зорке Брујић, господина Василија Петковића, Генералног конзула Републике Србије у Торонту, као и протонамесника Владимира Вранића. Затим је док је реч узео и Преосвећени Владика Митрофан још једном подсећајући на значај празника Мајке Божје и благосиљајући овај и сваки благочестиви скуп у име Божје и славу и част светих Његових.


Значајно је поменути да је из штампе изашла књига поводом 50-годишњице парохије. Копија је додељена Преосвећеном Владики Митрофану, господину Василију Петковићу, Генералном конзулу РС у Торонту, као и Управним одборима црквено-школских општина у Виндзору Грачаница и Св. Димитрије.


После банкета уследио је позив свима присутнима да посете тек отворену изложбу поводом 800-годишњице аутокефалије Српске Православне Цркве у организацији Музеја рпског наслеђа у Виндзору, јединог српског музеја те врсте на овим просторима.


Овом приликом желимо да заблагодаримо Богу најпре на милости Његовој и свим даровима свише, али и свима који су својим присуством увеличали радост наше заједнице, а самим тим и улепшали прославу храмовне Славе у част Пресвете Богородице.


Благодаримо Aleksandar Media NEWS/Canada на професионалној техничкој подршци.


Молимо се Господу Дародавцу свих добара да увек милостиво гледа на нашу заједницу и на све људе добре воље, молитвама своје Пресвете Мајке и свих светих.


протонамесник Владимир Вранић

_____________________________

On Wednesday, August 28, on the Feast of the Dormition of the Most Holy Theotokos, His Grace Dr. Mitrofan Bishop of Canada visited the faithful in Windsor on the occasion of Gracanica Windsor’s church Slava. On this occasion he served the Holy Pontifical Liturgy together with Protopresbyter-Stavrofor Božo Bakajlić, Protopresbyter-Stavrofor Rade Obsenica, Protobresbyter-Stavrofor George Sandulescu (Romanian Church), Protopresbyter John Ayub (Antiochian Church), Protopresbyter Evangelos Aravantinos (Greek Church) as well as Protonamesnik Vladimir Vranic, the parish priest at Gracanica Windsor. To the great joy of the host and the people in Windsor, the liturgical celebration was also attended by Mr. Vasilije Petković, Consul General of the Republic of Serbia in Toronto.


Just before the beginning of the Holy Liturgy Mr. Brian Payne was ordained by His Grace into the rank of reader, which was a touching and unique act for many in attendance, all the more so as it was the first time in Windsor to perform the act of tonsuring or ordaining to any ecclesiastical level. The hope is that not only the beauty of this act, but also the sacred service itself, will be exemplary for future generations from this region to direct their interests to the service of God through His Church.


The special joy of this magnificent day was the children who literally filled the altar and the whole church. A great number of children and the faithful received Holy Communion and welcomed and celebrated this great holiday in a dignified and beautiful way.


After the Ambon Prayer there was a Traditional Procession of three turns around the Church and upon returning into the Church, His Grace cut the Slava Kolach and blessed the Zito (wheat). Each year, the congregation at Gracanica Windsor wants to highlight the most exemplary believers in the Church, and this year the blessing has been bestowed upon the sponsors (kumovi) of this year's Slava, John and Zorka Brujić. There was particular joy in that the entire Brujić family was present and took an active part in celebrating this great day for our Church and our community. The granddaughters of the sponsors (kumovi) of the Church Slava, Nadia and Ileana read the Epistle beautifully in Serbian and English. According to the wonderful custom, the sponsors of this great holiday for last year Jovan and Janja Urukalo, as well as for the following year Gruja and Jagoda Stevanov, were present in the Church with this year's sponsors Jovan and Zorka Brujić. May the Lord graciously pour out a blessing on them for they set a wonderful example of love for worship, the Church and the community to younger generations.


After the Dismissal, Bishop Mitrofan delivered an inspiring sermon teaching about the magnitude of today's holiday, but also the marvelous personality and importance of the Most Holy Mother of God, especially her role as a mother in our lives. This was followed, for the first time in the Church, by the awarding of diplomas to the graduates of the Gracanica Windsor Church School, with the blessing of Bishop Mitrofan, and with the message that it is the hope of exceptional and very dedicated teachers at the church school that the students will always have in their thoughts this blessing today and that looking at their diplomas they will always know where they have grown up spiritually and where their spiritual and religious roots are. In addition to their diplomas this year, the students each received one cross, Blessing from the Krka Monastery, which was specially brought back and donated for this occasion by Janja Urukalo from her travels in the Old Country.


In the evening, there was a traditional Slava banquet, a true table of love, at the Serbian Center. To general delight, again for the first time this year, the program was opened by the students who were awarded diplomas for successful attendance and graduation from the Church School. In their touching speeches, they emphasized the positive experiences that they had in Church School, which was a kind of invitation to their younger friends and parents not to miss the opportunity to be part of this important institution. The program was led with dignity by Tina Dukić, and on this occasion there were also brief appropriate speeches by: the President of the Gracanica Windsor church-school congregation Mr. Vladimir Pribojan, this year's sponsors Mr. Jovan and Mrs. Zorka Brujić, the Consul General of the Republic of Serbia in Toronto Mr. Vasilije Petković and Protonamesnik Vladimir Vranić. Afterwards while the Reverend Bishop Mitrofan took the floor, he once again recalled the significance of the feast of the Mother of God and blessed this and every blessed assembly in the name of God and the glory and honor of His saints.


It is important to note that a book has been released in print on the occasion of the parish's 50th anniversary. A copy was given to the Reverend Bishop Mitrofan, Mr. Vasilije Petković, Consul General of the RS in Toronto, as well as to the Boards of the Church-School Congregations in Windsor of Gracanica and Sv. Dimitrije.


The banquet was followed by an invitation to all attendees to visit the newly-opened exhibition marking the 800th anniversary of the Autocephaly of the Serbian Orthodox Church in the Serbian Heritage Museum in Windsor, the only Serbian museum of its kind in the area.


On this occasion, we would like to thank God first for His mercy and for all the gifts and more, but also to all who, by their presence, have magnified the joy of our community, and thus have beautified the celebration of the Church Slava in honor of the Most Holy Mother of God.


We thank Alexander Media NEWS / Canada for professional technical support.


We pray to the Lord Giver of all goodness to always look graciously upon our community and upon all people of good will, with the prayers of His Most Holy Mother and of all the saints.


Protonamesnik Vladimir Vranić

 

 

 

CHURCH ENTRANCE DOOR & CARPET RENOVATIONS

Posted by grachanicawindsor on July 16, 2019 at 10:35 AM Comments comments (0)

It is our great joy to share with you that the replacement of the entire church carpeting, and at the same time, a rather complex process of refurbishing the main church doors have begun. We owe immense gratitude to our selfless and generous donors who made this possible. Glory be to God for all things!

__________________________________________________________________________

Cа радошћу желимо да поделимо са вама да су отпочети процеси замене свих тепиха у нашем храму, и у исто време захтевне рестаурације главних улазних врата. Огромну захвалност дугујемо несебичним и великодушним приложницима који су ове подухвате и омогућили. Слава Богу за све!


 

CHURCH BELL TOWER RENOVATIONS UNDERWAY

Posted by grachanicawindsor on July 16, 2019 at 10:30 AM Comments comments (0)

Glory be to God, the necessary repairs on the church bell tower have begun. We are very grateful to Mirko Vranesevic, Stanko Bezarevic, Nikola Zubic, Milan Pecarski and Nikola Gacesa for dedicating their time and expertise today so that very important major work can begin faster than originally planned. May the blessing of the Lord be upon them and their loved ones through the prayers of Sts. Peter and Paul as we prayerfully celebrate their feast.

___________________________________________________________________________________

С Божјом помоћи, неопходне оправке на звонику цркве су отпочете. Веома смо захвални Мирку Вранешевићу, Станку Безаревићу, Николи Зубићу, Милану Пецарском и Николи Гаћеши што су посветилу своје време и умеће како би важан посао могао бити обављен данас, много брже од планираног. Нека би благослов Божји био на њима и њиховим највољенијима, молитвама светих апостола Петра и Павла чији и празник молитвено прослављамо.

LAZARUS SATURDAY / VRBICA

Posted by grachanicawindsor on April 6, 2019 at 12:10 AM Comments comments (0)

Dear Brothers and Sisters,

We are already in the fourth week of the Great and Holy Lent. This is a gentle reminder that the schedule of the church services for the month of April and Easter can be found on our church's website, or you may obtain a hard copy next time you come for a service. We urge you to try to attend as many services as possible, so that you may be with your Lord during the days, as He, voluntarily, is undergoing suffering on the Cross so that, with Him, you may also enter into the joy of His and our Resurrection.


We use this opportunity to invite all our church school children and their parents to take part in the great Feast of the resurrection of Lazarus (Lazarus' Saturday) and the royal entry of Christ into Jerusalem.


Lazarus' Saturday, or Vrbica, is celebrated the day before Palm Sunday, which always falls on the sixth week of the Great Lent. It is dedicated to the resurrection of the four-day Lazarus, and the entry of Christ to Jerusalem. At His entry, the children welcomed and greeted Him solemnly.


At Orthodox vesper services on this Holy day, young willow branches are brought into the church. After the blessing of the willow branches, the priest distributes these to the congregation, who form a procession with church banners, fans, and candles. The people then walk around the church three times singing the troparion of Lazarus' Saturday.


This holiday especially, is a holiday of children. For that day, the children come dressed in particularly nice clothes and wear bells around their necks attached to the three coloured ribbon or trobojka. Children rejoice and take part in the procession around the church. The blessed willow branches are brought home and placed next to the Slava icon and candle.


Voluntarily, with this holiday, the great Easter holidays begin.


Please, join us for this Great Feast and bring your children to welcome our Lord as He enters Jerusalem.


In Memory of George Njegovan

Posted by grachanicawindsor on March 21, 2019 at 2:50 PM Comments comments (0)


George Njegovan

May 1, 1923 – March 12, 2019

We would like to share the sad news with our community and for our members that knew George, and to acknowledge his contribution to our Serbian community. George’s family announced his peaceful passing on March 12. George was a private individual and his funeral and interment took place on March 15 in Edmonton Alberta.

George was born in Lika (Serbian Krajina Region) and spent WWII as a volunteer under Vojvoda Djuich. Since the country was becoming governed by Communists, George left the country and settled in Western Canada. He came to Windsor in late 1960’s and worked for the N&D superstore as a butcher. George and his wife Ana had one son Milan (Mitch).

George managed the Serbian Community Centre, known now as the Kosovo Hall, in 1985. He and his family were great supporters of almost every project that was sponsored by our Gracanica Community, especially the “Carrousel of Nations” Festivals. George showed his dedication to our community when he became a Great Benefactor of the new Serbian Community Centre that was in making, receiving a gramata from Bishop Georgije for his generosity and hardwork.

George moved back to Western Canada following his son who moved there with his employer. In preparation for the Serbian Centre’s 50th Anniversary, the Committee reached out to him and by way of a personal video message, he was still able to be a part of another great event at the Serbian Centre. George was also recognized as an honourary president of the Serbian Centre at this event.

Вечнаја Памјат Ђорђе. (Memory Eternal George)

Spiritual Assembly in Windsor

Posted by grachanicawindsor on February 12, 2019 at 1:25 PM Comments comments (0)

SERBIAN VERSION

On Sunday February 10, Their Graces the Bishops Dr. Mitrophan of Canada and Teodosije of Raska-Prizren and Kosovo-Metohija,visited the pious people of the city of Windsor and surroundings and on that occasion served Holy Liturgy in Windsor’s Gracanica Church. The Holy Liturgy was served by both Bishops together with Archimandrite Ilarion, Prior of Draganac Monastery, who accompanied Bishop Teodosije, Protopresbyter-stavrofor Miroljub Todorović, retired from long service as parish priest at Windsor’s Gračanica Church, as well as Reverend Vladimir Vranić, the current parish priest at Gračanica Church in Windsor. The Gračanica Serbian Singing Society Choir, conducted by Dr. Rista Urukalo, as always sang impeccably prayerful responses at the Holy Liturgy. We particularly emphasize the wonderful gesture made by the number of choir members of our sister church-school congregation Sv. Dimitrije,

to join in this occasion and with their talents to prayerfully contribute to the blessed enrichment of the Holy Liturgy. May the Lord reward them for love. 

It will be remembered that the teachers and students of the church school in Gračanica made a special effort to prepare a formal reception for dear guests as an expression of the love and hospitality of our community. During the entrance, the students of the church school formally lined up in folk costumes to welcome our dear guests. This image will remain recorded in the history of our community, and will represent a reflection of one time and an example to future generations. On this occasion, we give our heartfelt gratitude to the wonderful children, their teachers and parents for their magnificent welcome on behalf of the overall community in Windsor. There is special joy made by seeing that most of the present students have received Holy Communion and blessing from the hands of two Bishops. Let the Lord bless this young generation, and always be with those who direct them, their parents and teachers.

After the completion of the Holy Liturgy, the Most Reverend Bishop Mitrophan, as the host Bishop, wished a warm welcome to his dear guests Bishop Teodosije and Iguman Ilarion. Then Bishop Teodosije made an appropriate address, expressing gratitude first of all to God for everything, and on this occasion also to the host Bishop Mitrophan on the love he shows for the suffering people in Kosovo and Metohija and for the hospitality during this visit, which was solely for the benefit of the survival of our people in Kosovo and Metohija. In witnessing the situation, Bishop Teodosije emphasized, among other things, that there are people in Kosovo and Metohija, especially emphasizing an impressive number of 120 monks in 20 monasteries. Monks and nuns, as well as all the Serbs who remain and survive in this area today are compared to the Myrrh bearing women who remained faithful to the Lord Jesus even on the Cross, but after were granted to be the first to herald the news of the Resurrection of the Lord.

On behalf of the overall Windsor community, Reverend Vladimir Vranić wished a warm welcome to the two Bishops and at the same time expressed his wholehearted gratitude on this historic visit and great blessing.

After the Holy Liturgy, a table of love was prepared at the Serbian Center for all present. A large number of devout people responded to the invitation to join this special spiritual gathering, to help and support the suffering people in Kosovo and Metohija.

When entering the Serbian Center, the two Bishops were again happily welcomed by children in a ceremonial line with bread and salt, which were brought by this year's sponsors for the St. Sava celebration 8th grade students Ana Jelić and Marko Špirić. At the entrance the choir SSS Gračanica greeted the Bishops and singing The Lord’s Prayer led all the attendees.

After the blessing of the table, the children once again delighted everyone present with their sincere welcome, then recitals, choral singing, as well as folklore dances. A short but comprehensive program, this time was carefully prepared by the efforts of devoted teachers and the equally great sacrifice of parents. But certainly, the most deserving are the children for the wonderful program that was organized on this occasion, and we especially thank them and invoke God's blessing for their perseverance in goodness.

A short, but comprehensive program was led by Mr. Djordje Velicković, who has been unselfishly involved in Gračanica Windsor for years, but this year especially, to the joy of both the parish priest and the pupil, taking on himself the duty to teach the Serbian language to the oldest students. Many years of long life!

First there was an address by the president of the church-school congregation Gračanica, Mr. Vladimir Pribojan, who on behalf of the Governing Board of Gračanica Windsor wished a heartfelt and warm welcome to Bishops Mitrophan and Teodosije, as well as Iguman Ilarion, at the same time greeting the current president of the church-school congregation of Sv. Dimitrije, Mr. Goran Jamina, and all those present at the Serbian Center, expressing gratitude to all those who, for Windsor, supported this historic event and in any way contributed to organizing it at the desired level within a very short period of time, in a matter of days.

Then, Reverend Vladimir Vranić, on his own behalf, also used the opportunity to once more greet their Graces Mitrophan and Teodosije, and Iguman Ilarion. Father Vladimir first of all expressed the gratitude of the Windsor Community to Bishop Mitrophan for paternal love, which he constantly shows, as well as on continuous and archpastoral prayers, but: We are especially thankful to you at this occasion to receive the blessing of the Bishop of the Holy Land of Serbia, the land of Nemanjić, of Saint Lazar, soaked with the martyr's blood of all martyrs and new martyrs - Kosovo and Metohija. We are grateful to you, dear Bishop Teodosije, that you are here today with us, and we welcome you as a Bishop in whom the entire history, the whole blessing and all the blessings of the Holy Land of Serbia are gathered. Remember us when you are among the holy places of Kosovo-Metohija, Father Vladimir Vranić said, among other things, on this occasion.

As host, Bishop Mitrophan in his address on this occasion also greeted the guests Bishop Teodosije and Iguman Ilarion, directing all of us present to the New Testament example of St. Paul the Apostle, who called on his brothers, especially the brothers of one faith, to help each other, so are we also called today not to tire to help each other, and especially our suffering brothers and sisters in Kosovo and Metohija - said Bishop Mitrophan.

In continuation of his address, Bishop Mitrophan announced the decision to grant priest Vladimir Vranić the honor of protonamesnik, which is a special recognition to the entire community in which priest Vladimir Vranić serves.

In the end, Bishop Teodosije spoke, expressing his wholehearted gratitude to Bishop Mitrophan for brotherly love and warm hospitality. On this occasion, Bishop Teodosije presented a very touching testimony on the situation in Kosovo and Metohija and the suffering of the Serbian and non-Albanian people. However, Bishop Teodosije looks at the whole tragedy through the light of hope in the Resurrection, the strength of the Lazarus covenant and the sanctity of the Land of Kosovo-Metohija. Sanctuaries located in Kosovo and Metohija go beyond any human calculations and thinking: in Decani lie the relics of the Holy King Stefan of Decani. If the Holy King does not want to leave, how can we then think of leaving the Holy Serbian Land?

Monasteries and churches are not merely museums or monuments, but places where constant prayers continue to be attended by over 120 monks and a large number of priests. It is a living Church and there is no reason to change it.

The Living Church continues to generate new martyrs. Thus, last year's Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church canonized three new holy martyrs: St. Vasilije the Baker, St. Grigorije of Pec and St. child martyr Bosiljka from Pasjana. Particularly shocking is the testimony of St. Martyr Bosiljka, who was only 17 years old when she was abducted by the Arnauts and forced to marry and renounce her faith. Although she was a child, she remained steadfastly loyal to her Orthodox faith to terrible death. Her mother, while gathering pieces of the child's body, through tears, was still singing in the spirit of our Church that in all occasions prayers are carried up in song, with dignity saying that if her daughter being so young had preserved her honor and faith, then she, as a mother, would keep her dignity .

The Seminary in Prizren, which was destroyed to its foundations in 2004 in a terrible pogrom, has been restored today and has 50 young students. Bishop Teodosije, who himself teaches in that seminary, says: God willing, these will be the future priests and workers in the vineyard of the Lord and the best ambassadors of the situation in Kosovo and Metohija.

The bishop said that children in the area of ​​Kosovo and Metohija are constantly being born and that the latest research shows that the Serbian population there is considerably younger than the populations in other parts of Serbia. All this instills hope for the Resurrection of the Holy Serbian Land.

Thanking once again Bishop Mitrophan and all those present for the warm welcome, as well as the unselfish donations that everyone had the opportunity to give for aid, with the aim of supporting the survival of the suffering Serbian people in Kosovo and Metohija.

After reading the prayer, the Bishops visited the Serbian Heritage Museum - the only museum of Serbian heritage in this area, where Mrs. Julka Vlajić and Anne Dube acquainted them with the activities of the museum. There was preliminary agreement to organize an exhibition on the monasteries and shrines of Kosovo and Metohija in the foreseeable future. At the end, the guests, accompanied by the president of the church-school congregation "Gračanica", Mr. Vladimir Pribojan, also visited the non-profit residential property "General Mihailović" near Gračanica.

We are especially grateful to Aleksandar Media NEWS, whose goodness and professionalism recorded and immortalized this historic visit at a high professional level.

We thank God for the opportunity to be part of such a sublime, dignified and above all special spiritual assembly, and to incorporate ourselves, at least a little with our prayers and contributions, in the Holy Land of Serbian Kosovo and Metohija.

protonamesnik Vladimir Vranić

Translated by Milica Jaksic

Badnje Vece in Windsor

Posted by grachanicawindsor on January 24, 2019 at 1:00 PM Comments comments (0)

https://youtu.be/uSvpGrlfiWc" target="_blank">Radio TV Avala Chicago-Serbian American Television


New Church items to be consecrated on November 18

Posted by grachanicawindsor on November 10, 2018 at 12:50 PM Comments comments (0)

It is our exceptional joy to share with our community that our church will be decorated with two new banners. We would like to offer our deepest gratitude to Mile and Vera Ostojic for their generous gift to the Church. We pray that God will bless the Ostojic family, as they have blessed us with their selfless gift, and that He will fill them with even more love and many bountiful gifts each and every day.

New altar items for Proskomidia have arrived on Wednesday, October 24!  We are very grateful to Mr. Goran Todorovic who arranged the procurement and covered all the costs for the necessary altar items. May God bless Mr. Goran Todorovic and his loved ones for this generous donation!

Please, join us at the Liturgy on Sunday November 18, so that we may all together share the joy of the consecration of the new church items.

---------------------------------------------------------------------------

Са посебном радошћу желимо да поделимо са нашом заједницом да ће наш храм красити два нова барјака. И овим путем желимо да изразимо нашу најсрдачнију благодарност господину Милету и госпођи Вери Остојић на њиховом великодушном дару Цркви. Молимо се да Господ благослови породицу Остојић, као што је њихов несебични дар благослов за нашу заједницу, и да их сваким новим даном испуњава љубављу и обилним даровима.

Нови олтарски предмети за Проскомидију су пристигли у среду 24. октобра!  Свесрдно благодаримо господину Горану Тодоровићу, који је набавио и покрио све трошкове око прибављања ових неопходних предмета за потребе Светог олтара.

Нека Бог награди и благослови господина Горана Тодоровића и његове највољеније на великодушном дару.

Молимо вас, дођите на Св. Литугију у недељу 18. новембра, како бисмо сви заједно поделили радост благосиљања нових олтарских предмета за наш храм.

Serbian Church School from Hamilton visit to Windsor

Posted by grachanicawindsor on October 21, 2018 at 1:20 PM Comments comments (0)

On Saturday October 20, we had the joy to welcome our dear guests from St. Nicholas Serbian Church School in Hamilton who visited Windsor: our wonderful church Gracanica, the Serbian Heritage Museum and our own Gracanica Church School. 

It was an unforgettable day for all, and we look forward to our future mutual visits building closer connections between our Church Schools and communities in general.


Rss_feed